+1 (208) 254-6996 essayswallet@gmail.com
  

Olga som bor p det srskilda boendet Solgrden har ramlat och larmar…

 

Olga som bor på det särskilda boendet Solgården har ramlat och larmar efter hjälp. Olga ligger på golvet och kommer inte upp, höger ben ser kortare ut än det vänstra och foten pekar utåt till höger.

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Olga som bor p det srskilda boendet Solgrden har ramlat och larmar…
Just from $13/Page
Order Essay

 

A) Vad har mest troligt hänt med Olgas ben?

B) Vilka andra symtom kan du observera hos Olga?

Order your essay today and save 10% with the discount code ESSAYHELP